BOSS - Vorträge

BOSS 2 | BOSS 3 | Bibliotheken | Fernleihportal | Konzept | Implementierung | Screenshots | Suchraum | Roadmap | Vorträge

Folien / Vorträge / Artikel

Boss3

Boss2

Boss1